Regulamin

Regulamin Konkursu

SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w Konkursie „SWEET FOCIA Z DOBRYM DESIGNEM” zwanym dalej „Konkursem”.

 

§ 2. Organizator i Partner Strategiczny

Organizatorem Konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Śląskiej występujący  w Partnerstwie z Firmą ROCA zwana dalej „Organizatorem”. Partnerami Strategicznymi są podmioty zrzeszone w Śląskim Czerwcu Projektowym.

 

§ 3. Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 01 czerwca do dnia 28 czerwca.

2. Konkurs w rozumieniu art. 919 k.c. i art. 921 k.c., prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 4. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu może być każdy, w przypadku uczestnictwa w Konkursie przez osoby niepełnoletnie – obowiązkowa jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Przeszkoda do udziału w konkursie trwa pomimo ustania małżeństwa, rozwiązania stosunku przysposobienia, kurateli bądź opieki.

 

§ 5. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest wybór najlepszej fotografii/ zdjęcia/, wykonanej przez Uczestnika Konkursu, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.

2. W ramach Konkursu przewidziane zostały Nagrody rzeczowe oraz Nagroda Specjalna.

 

§ 6. Zasady Konkursu

1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii przedstawiającej ujęte  w dowolny sposób miejsce wraz z przedmiotem znajdującym się w tym miejscu. Przedmioty designu i miejsca w których się znajdują wyszczególnione zostały w postaci mapy dołączonej do niniejszego Regulaminu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace zgłoszone do Konkursu powinny być pracami własnymi danego Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieudostępnianymi (w tym w szczególności na innych konkursach, wystawach itp.).

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy (zdjęcia) w formie cyfrowej po zalogowaniu się na stronie www.czerwiecprojektowy.pl w zakładce KONKURS.

5. Uczestnik Konkursu może dodać tylko jedną pracę konkursową.

6. Wyłonieni w Konkursie zwycięzcy, zostaną dodatkowo poproszeni, w specjalnej wiadomości e-mail o podanie dodatkowych danych, które będą niezbędne do przekazania nagrody. Przez dodatkowe dane rozumie się:

a. imię i nazwisko

b. dokładny adres: ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy  i miejscowość;

c. numer telefonu (fakultatywnie);

 

§ 7. Prace konkursowe

1. Praca Konkursowa musi składać się z minimum jednej fotografii (pliki JPG) o rozmiarze 300 dpi , nie przekraczającej 2Mb.

Praca Konkursowa musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika, który zgłosił ją do Konkursu, nie może naruszać praw ani uprawnień osób trzecich, a przysługujące Uczestnikowi do Pracy Konkursowej prawa autorskie nie mogą być ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.

2. Za ostateczny termin nadsyłania Prac Konkursowych uznaje się 23 czerwca 2014 roku godz. 24.00.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Prac Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenia, że nie są one wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika lub w inny sposób naruszają prawa lub uprawnienia osób trzecich.

5. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe będą upublicznione w galerii prac na stronie www Śląskiego Czerwca Projektowego oraz na wystawie zorganizowanej w dniu zamknięcia ŚCP. Wystawa będzie przekazywana współorganizatorom ŚCP i będzie można ją oglądać w terminach i miejscach przez nich podanych do publicznej wiadomości. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z ww. galerii Prac Konkursowych, w sytuacjach o których jest mowa w pkt. 4 powyżej.

 

§ 8. Wybór nagradzanych prac

1. Prace Konkursowe oceniane będą przez wskazane przez Organizatora Konkursu i Partnerów Strategicznych ŚCP Jury Konkursowe obradujące zgodnie z jego Regulaminem. Głosowanie Jury odbędzie się w terminie między 25 czerwca 2014r., a 27 czerwca 2014 r. Ocenie zostanie poddana każda Praca Konkursowa, zgłoszona zgodnie z zasadami Regulaminu i nie wykluczona z Konkursu na podstawie stosownych punktów Regulaminu. Każdy Juror oceni każdą Pracę Konkursowa w skali od 1 do 10. W skład Jury wejdą: Przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów Strategicznych ŚCP.

2. Po zsumowaniu wyników głosowania Jury Konkursowego, na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez każdą Pracę Konkursową w głosowaniu Jury Konkursu powstanie ranking Prac Konkursowych. Nagroda Główna przypadnie Uczestnikowi, który zgłosił do Konkursu Pracę Konkursową, która zdobyła najwięcej punktów w głosowaniu Jury Konkursu.

3. Z głosowania Jury Konkursowego sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne Prace Konkursowe. Protokół zostanie podpisany przez przewodniczącego jury i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

4. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie zgodnością pracy  z zadanym tematem, walorami estetycznymi pracy oraz jej oryginalnością.

5. W przypadku otrzymania przez prace tej samej ilości punktów, o przyznaniu miejsca decydować będzie termin wpłynięcia pracy do Organizatora Konkursu, czyt. termin logowania się uczestnika na stronie www ŚCP.

6. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.

7 . Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 czerwca 2014 roku, podczas zamknięcia Śląskiego Czerwca Projektowego.

 

§ 9. Nagrody i ich przekazanie

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora oraz Partnerów Strategicznych Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie są:

– Nagroda Główna – ROWER STRIDA ufundowany przez WSC

– 2 Nagrody Specjalne – Bony do ZARA HOME ufundowane przez ROCA

– 5 Nagród Dodatkowych – pufy ufundowane przez SIT-SIT

3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany.

4. Zdobywcy nagród, którzy nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną pominięci w procesie przyznawania nagród.

5. W związku z faktem, że Nagrody w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród pieniężnych określonych w ust. 2 powyżej, Darczyńca uiści kwotę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego.

6. O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony na oficjalnej gali w dniu zamknięcia Śląskiego Czerwca Projektowego oraz informacje te zamieszczone zostaną w Serwisie Konkursowym na stronie internetowej ŚCP. Jeżeli zwycięzca oraz osoby, które zostaną wyróżnione nie będą obecne na gali, wówczas telefonicznie i (lub) drogą mailową zostaną poinformowane o tym fakcie. W powiadomieniu tym znajdzie się również prośba o wskazanie danych niezbędnych do wydania nagrody:

a) imienia i nazwiska laureata oraz jego adresu zamieszkania i nr konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota stanowiąca Nagrodę Specjalną

b) lub imienia i nazwiska laureata oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr doku  i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), jeżeli laureat chce otrzymać Nagrodę Specjalną w formie przekazu pocztowego na wskazany adres,

c) imienia i nazwiska laureata Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), na który laureat chce otrzymać przesyłkę kurierską z Nagroda Dodatkową.

7. Nagrody Specjalne oraz Nagrody Dodatkowe przekazane zostaną zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od podania danych korespondencyjnych, o których jest mowa w pkt. 6 lit c.

 

§ 10. Odpowiedzialność

1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. Uczestnik zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, dóbr osobistych albo innych praw lub uprawnień osób trzecich w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości oraz szkody wynikłe z podania przez Uczestnika błędnych danych podczas rejestracji, w szczególności uniemożliwiających wydanie Uczestnikowi nagrody.

 

§ 11. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie danych osobowych.

 

§ 12. Prawa autorskie

1. Zgłaszając do Konkursu Pracę Konkursową Uczestnik Oświadcza, że przysługuje mu do Pracy Konkursowej pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) jak również, że zgłoszenie i wykorzystanie Pracy Konkursowej w Konkursie nie naruszy praw ani dóbr osobistych osób trzecich, jak też że Uczestnik jest uprawniony do udzielania Organizatorowi zgód i licencji, o których jest mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu oraz do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Regulaminu.

2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, licencji na czas nieokreślony uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej lub dowodnych jej fragmentów na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b. zwielokrotnianie w inny sposób, nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c. rozpowszechnianie egzemplarzy, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej lub jej fragmentów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

3. Na wypadek wątpliwości Organizator zastrzega, że korzystanie z Pracy Konkursowej, jej fragmentów lub opracowań w ramach licencji, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym może również dotyczyć wykorzystania w działalności reklamowej lub promocyjnej.

4. Zwycięzcy i Laureaci konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imienia, nazwiska) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu.

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny z uwagi na siedzibę Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w Serwisie Konkursowym na stronie www.czerwiecprojektowy.pl, a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym na ich żądanie.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540, z późn. zmianami)

 

Pobierz Regulamin w wersji .PDF